Relevant

Relevant
Current Location:Home Page > Relevant

【移动助力机】

Page Update Time:2019-08-29

移动助力机


移动助力机,移位机,电动移位器,护理移位机,老人移位工具


     移动助力机一种针对失能、半失能、瘫痪等行动不便的老人设计的一种设备,用于不同场合、不同家庭、不同老人的差异化需求。使用的场合,如如厕、清洁、电梯、入车、家庭聚会、看棋等。解决老年人、残疾人、瘫痪病人、卧床病人等行动不便人群的移动...适用范围:老年人、残疾人、瘫痪病人、卧床病人等行动不便人群.....


上一篇                                                   下一篇